Spoločnosť WEGET partneri, s. r. o. podpísala v júli 2017 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na obstaranie technologického vybavenia konštrukčného strediska s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

 

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu:

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti WEGET partneri, s.r.o.

Kód projektu v ITMS:

313012C694

Operačný program:

Operačný program Výskum a inovácie

Prioritná os:

313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ:

313010051 – 1.2.2 Rast výskumno – vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Cieľ projektu:

Inovácia výrobného procesu vo fáze prípravy výroby za účelom zvýšenia pružnosti a efektívnosti výroby, ktorý bude dosiahnutý prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom „Konštrukčné stredisko“.

 

Prijímateľ:

WEGET partneri, s. r. o.

Miesto realizácie projektu:

Kukorelliho 1501/4, 08501 Bardejov

Doba realizácie projektu:

08/2017 – 03/2018

Výška poskytnutého finančného príspevku:

149.994,00 EUR

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/

Implementačná agentúra:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

http://www.siea.sk/strukturalne-fondy