Spoločnosť WEGET partneri, s.r.o. podpísala v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na obstaranie technologického vybavenia na podporu optimalizácie výroby pracovných, špeciálnych a zdravotných odevov, s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie o projekte:Názov projektu:

Modernou technológiou k inováciám a optimalizácií výrobného procesu spoločnosti WEGET partneri, s.r.o.

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kod projektu v ITMS:

25110121114

Prioritná os:

1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie:

  1.1 Inovácie a technologické transfery

Cieľ projektu:

Optimalizácia výrobného procesu so zameraním sa na zvýšenie flexibility, kvality a originality výroby pracovných, špeciálnych a zdravotných odevov

 

Špecifické ciele

projektu:

1. Optimalizácia výrobného procesu so zameraním sa na zvýšenie flexibility, kvality a originality výroby pracovných, špeciálnych a zdravotných odevov

2. Trvaloudržateľný rast a podpora zamestnanosti spoločnosti WEGET partneri, s.r.o., prostredníctvom automatizácie výroby a vytvorenia 3 pracovných miest

Prijímateľ:

WEGET partneri, s.r.o.

Miesto realizácie projektu:

Kukorelliho 1501/4, 085 01 Bardejov

Doba realizácie projektu:

12/2014 – 06/2015

Výška poskytnutého finančného príspevku:

167 655,17 EUR

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.mhsr.sk/

Implementačná agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/